O projekcie

UNIWERSYTET KULTURY to seria różnorodnych mikroprojektów (od pikników poprzez targowiska do grup wsparcia i grup dyskusyjnych) angażujących mieszkańców na każdym etapie działania (pomysł, organizacja, ocena).

Projekty powstają w określonych ramach czasowych, finansowych i przestrzennych, ale każdorazowo to mieszkańcy decydują o ich ostatecznych kształcie. Działania usystematyzowane i podzielone na kategorie tworzą spójną ofertę budującą wspólnotowość i aktywizującą różne grupy zainteresowania.

Celem nadrzędnym jest aktywizacja jarociniaków i ożywienie przestrzeni miasta oraz stworzenie stałego modelu współpracy. W projekt chcemy zaangażować 50 liderów – pochodzących z różnych grup wiekowych i środowisk, a odbiorcy projektu to szeroko pojęci mieszkańcy Jarocina. Ważnym elementem projektu jest wejście w te obszary i przestrzenie, które w badaniach z 2014 roku i późniejszych kwerendach pojawiły się jako obszary deficytowe i zaniedbane.

UNIWERSYTET KULTURY opiera się na idei popularnych na przełomie XIX / XX wieku na terenie Wielkopolski organizacji, których celem był samorozwój jej członków.

W samym Jarocinie istniały grupy współdziałania i pracy organicznej. Uniwersytet Kultury czerpie z tych tradycji: chce, aby mieszkańcy zmieniali otaczającą ich przestrzeń i budowali więzi społeczne, które współcześnie ulegają dewaluacji. W ramach projektu, na bazie doświadczeń własnych i partnerów, zaproponujemy mieszkankom i mieszkańcom współtworzenie działań o charakterze społecznym i kulturalnym.

Podzieliliśmy je (obserwacje i wywiady) na kilka kategorii, które budzą zainteresowanie jarociniaków lub takie, które odbyły się już jedno- lub wielorazowo i wokół których można budować większe inicjatywy. Nie jest to katalog zamknięty, może ulec zmianie w trakcie kolejnych etapów projektu (fazy organizacyjnej - konsultacje i okresowych ewaluacji).

Działania projektu

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT

Konferencja będzie składać się z dwóch elementów:

POZNANIE – pragniemy zaprosić ekspertów, którzy pokażą przykłady działań wspólnych mieszkanek i mieszkańców.

PLANOWANIE – zaproszenie do działań nakierowanych na wspólne stworzenie kolejnych wydarzeń projektu, bazując na wynikających z analizy potrzeb. To zbieranie pomysłów na wydarzenia, ich porządkowanie w grupach, przypisywanie w czasie i przestrzeni, budowanie kalendarza wydarzeń i ich promocji.

WYDARZENIA
STYCZEŃ 2021 - WRZESIEŃ 2022

LETNIE

TARGOWISKA – miejsce dzielenia się talentami i pracą lokalnych rzemieślników i wytwórców, wymiana ekologiczna dóbr itp. (dedykowane różnym tematom, okazjonalne jak udane w 2018 i 2019 Targ Świąteczny czy Targi Książki). 

KINO W PLENERZE – filmy, bajki dla dzieci, koncerty.

PARK ŻYWY – weekendowe imprezy skoncentrowane wokół zagadnień slow-life, ekologii (grupa jogi czy towarzystwo przyjaciół ptaków, pszczelarze czy ogrodnicy), dające miejsce na wspólne ekologiczne i bliskie przyrody spędzanie czasu. Każdorazowo przewidujemy zaproszenie gościa: eksperta, zespołu muzycznego, teatralnego, pisarza czy pasjonata.

WEEKEND NA TARASIE – animacje dla dzieci i dorosłych, dzielenie się talentami (zajęcia plastyczne, poznawcze, gry, rękodzieło)

ZIMOWE

ROZDYSKUTOWANY BOND – sala kameralna kina zwana Bondem stanie się miejscem dyskusji na ważne dla mieszkanek i mieszkańców tematy.

BABSKIE POPOŁUDNIE – rozmowy z kobietami (o kulturze, roli kobiet w polityce, edukacji. Na spotkaniach pojawią się również pozycje filmowe (filmy wybrane przez uczestniczki spotkań).

RODZICIELSKIE PORANKI – stworzenie strefy spotkań rodziców wraz z szansą na wymianę doświadczeń i zapraszanie ekspertów (pedagogów, terapeutów, dietetyków). To ważne  i nowe wydarzenie w naszym mieście, ponieważ nie ma dotąd miejsca, gdzie rodzice małych dzieci mogliby się spotkać i podyskutować. Mamy nadzieję, że projekt rozwinie się w stały klub rodziców, działający przy naszej Spółdzielni ale i przy filiach bibliotek.

Wydarzenia będą tworzyć uzupełniający się kalendarz wydarzeń, a koordynatorzy będą również odpowiedzialni za dokumentację pracy grup i zbieranie wniosków z ich działań oraz dobrych praktyk, które finalnie znajdą się w PORADNIKU AKTYWNEGO MIESZKAŃCA.

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT

Celem konferencji będzie pokazanie zmian jakie zaszły w działaniach mieszkanek i mieszkańców. Mamy nadzieję, że pokażemy na niej efekty rewitalizacji społecznej śródmieścia miasta, a wypracowane efekty uda nam się usystematyzować i opisać w  sposób, który będzie użyteczny dla kolejnych działań tego typu. 

Ważnym jest podjęcie na konferencji rozmów z władzami miasta na temat przywrócenia budżetu obywatelskiego w mieście. 

Na konferencji zaprezentowany zostanie PORADNIK AKTYWNEGO MIESZKAŃCA.

Skip to content